Als triagist werk je op een huisartsenspoedpost (HAP) en ben je het eerste aanspreekpunt voor patiënten die met spoed, zorg nodig hebben van een huisarts buiten kantoortijden. Dat is alleen in de avonduren, tijdens de nacht, in het weekend én op alle feestdagen. Het gaat dus om huisartsenzorg voor de spoedeisende klachten, klachten waarbij het onverantwoord is om zorg of medische hulp uit te stellen, tot de eigen huisarts weer bereikbaar is. De huisartsenspoedzorg bestaat uit telefonische consulten voor adviezen, consulten op het spreekuur en visites bij een patiënt thuis of verzorgingstehuis.

De triagist beoordeelt als eerste aanspreekpunt op de huisartsenspoedpost de hulpvraag van de patiënt d.m.v. een triage. Triage is een beoordeling van de ernst en de urgentie van de hulpvraag. De triagist wil weten welke medische zorg, waar en op welk moment gegeven moet worden.

Patiënten nemen of telefonisch of fysiek contact op met een HAP en de triage verloopt daardoor of telefonisch of fysiek. Bij de fysieke triage is de patiënt zonder afspraak zelf al naar de HAP toegekomen. De triage verloopt dan face to face in een spreekkamer.

De triagist gebruikt bij zowel de telefonische als bij de fysieke triage medische kennis en communicatie technieken om de hulpvraag, de mate van spoed en het passende vervolgtraject te bepalen. Daarbij wordt je ondersteund door De Nederlandse Triage Standaard, NTS. Dit is een computerprogramma met medische vragen ter focus bij verschillende hulpvragen. De verpleegkundigen van een Spoedeisende Hulp van ziekenhuizen en de centralisten van de ambulancediensten gebruiken dit zelfde systeem.

Deze NTS standaard bestaat uit de volgende stappen:

 1. Allereerst het uitsluiten van acuut levensgevaar door de ABCDE methode. De ABCDE methode staat voor het volgende: Is de ademweg (Air) vrij, heeft de patiënt een normale ademhaling (Breathing), hoe is het met de circulatie van het bloed door het lichaam (Circulation), hoe is het met het bewustzijn (Disability) en is de omgeving veilig (Environment).
 2. Je achterhaalt wat de klacht of hulpvraag van de patiënt is en kiest op basis daarvan een ingangsklacht en stelt de daarbij behorende (focus) vragen. De urgentie van de medische vraag wordt weergegeven in U1 (levensbedreigend) t/m U5 (advies). De hoogte van de urgentie bepaalt dus hoe snel iemand zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld: een medische klacht met een U2 moet verholpen worden binnen een uur, terwijl een medische klacht met een U4 binnen 24 uur.
 3. Op basis van de urgentie bepaal je ook de vervolgactie, bijvoorbeeld het sturen van een ambulance naar de patiënt, een consult met de huisarts, of een visite door een huisarts, een telefonisch advies.
 4. Je stemt de vervolgactie af met de patiënt.

Naast de triage ondersteunt de triagist ook de spreekuren van huisartsen op de huisartsenpost op administratief gebied en voert alle voorkomende medisch technische handelingen uit waarvoor zij bevoegd en bekwaam is. De triagist is opgeleid en bevoegd om zo nodig een medisch hulptraject op te starten.

 

Hoe word ik triagist op de Huisartsenspoedpost?

In 2007 is een opleidingstraject voor triagisten ontwikkeld waarbij de kwaliteit van de triagegesprekken de belangrijkste pijler is waarop de diplomering wordt gebaseerd. Daarnaast zijn de volgende zaken de basis van het diploma triagist: 

 • algemeen aanvaarde competenties 
 • een toets waarin medische kennis en urgentie bepaling centraal staat, namelijk de landelijke kennistoets 
 • een praktijkbeoordeling  
 • de gespreksbeoordelingen. 

Het was mogelijk om te starten met de opleiding triagist na een afgeronde opleiding doktersassistente, verpleegkundige MBO-4 of basisarts en minimaal 2 jaar werkervaring als doktersassistente of vergelijkbare setting. 

In 2013 is de Kernset triage ontwikkeld. De Kernset triage beoogt op systematische wijze de kwaliteit van telefonische triage in beeld te brengen. Sinds 2016 dient de beoordeling van triagegesprekken aan de hand van de Kernset triage te worden uitgevoerd. 

In 2018 is besloten om de instroomeisen te verruimen. Onderliggend sentiment was en is een tekort aan triagisten. Alle professionals met een erkend diploma in de zorg op niveau MBO-4 zonder relevante werkervaring kunnen starten met de opleiding tot triagist. 

Vanaf 2023 zijn de instroom eisen nog verder verruimd; een zorgvooropleiding op MBO-4 niveau is niet langer noodzakelijk om te starten met de opleiding tot triagist. Elke MBO-4 opleiding kan worden gehonoreerd door een geaccrediteerd leerbedrijf.  

Het opleidingstraject is in alle jaren hetzelfde gebleven; het is training on the job bij een gecertifieerd leerbedrijf, bijvoorbeeld een huisartsenpost of een opleidingsinstituut. Als geïnteresseerde solliciteer je op de vacature ‘triagist in opleiding’. En, niet tegenstaande elke afgeronde MBO-4 opleiding voldoet is het aannamebeleid aan de individuele opleiders.  

Het verruimen aan de voordeur heeft geresulteerd in het systematisch vastleggen en borgen van het gehele opleidingstraject achter de deur.  

De triagist-in opleiding werkt tot aan diplomering onder supervisie van een werkbegeleider en werkt minimaal 400 netto uren in een periode van minimaal 1 jaar. Onder netto uren wordt verstaan het uitvoeren van de taak als triagist op een spoedpost. Uitzonderingen op deze regel zijn in het bezit zijn van een doktersassistente diploma of aanstelling bij de een huisartspraktijk.  

Details over de opleiding tot Triagist zijn te vinden op:  

https://npacertificering.nl/triage/ 

De eisen aan de opleiders zijn eveneens geformuleerd en vastgelegd. Een belangrijke toevoeging in het gehele opleidingstraject is de werkbegeleider. De werkbegeleider dient geschoold te zijn tot werkbegeleider en ook deze scholing is aan eisen gebonden. Tot 1 juli 2023 geldt een overgangsperiode. 

Toetsing en accreditatie van de opleiders, werkbegeleiders en de opleiding ligt bij NPA, Nederlandse Praktijk Accreditering.  

Als triagist ben je communicatief sterk en daadkrachtig. Jij moet namelijk duidelijk krijgen wat er aan de hand is en jij besluit, welke hulp er nodig is op wélke plaats, binnen wélke tijd én wie deze zorg het beste kan geven.  

Dit doe je door veel door te vragen, goed te luisteren en niet bang zijn om beslissingen te nemen. Je behoudt de regie over het gesprek en bewaakt de gemoedstoestand van de patiënt. Tegelijkertijd bepaal je met jouw medische kennis en inzicht in ziektebeelden de urgentie en organiseer je de medische zorg.  

Daarbij moet je stressbestendig zijn. Je werkt zelfstandig, je bent verantwoordelijk en professioneel. Het goed kunnen samenwerken met zorgverleners op de HAP en uit andere werkvelden – zoals de meldkamer van de ambulance, geestelijke gezondheidszorg én de thuiszorg- is van belang. 

 

Samengevat horen binnen het profiel van een triagist naast voldoende  medische kennis en ervaring, de volgende talenten en competenties:

 • Zelfvertrouwen; vertrouwen geven door jouw medische kennis en met jouw communicatieve vaardigheid
 • Accuraat; heeft oog voor details en houdt zichzelf en anderen aan afspraken
 • Stabiel en stressbestendig; presteert onder druk, niet snel uit het lood geslagen, je bent evenwichtig en stabiel
 • Servicegericht; wordt gedreven door anderen te willen helpen, wil dat ‘stukje extra’ doen voor anderen
 • Probleemoplossend; handelt snel en efficiënt, durft beslissingen te nemen
 • Luisteren; laat geduldig de ander uitpraten, toont daadwerkelijke interesse, vat hetgeen de ander vertelt in eigen bewoordingen samen, stelt veel vragen totdat hetgeen de ander wil vertellen duidelijk is
 • Integriteit; beschermt vertrouwelijke informatie, behandelt iedereen gelijk en respectvol
 • Kwaliteitsgerichtheid; werkt zorgvuldig, herstelt missers, houdt zich aan de voorgeschreven kwaliteitseisen, wil zich blijven verbeteren, staat open voor feedback en training
 • Verantwoordelijkheid; neemt verantwoordelijkheid voor eigen gedrag, heeft oog voor collega’s en de omgeving.