De gesprekken over een nieuwe cao Huisartsenzorg zijn na zes overlegrondes vastgelopen. De verschillen blijken te groot zijn om nu tot een akkoord te komen.

Eind 2016 zijn de cao-partners in overleg gegaan om tot verlenging en vernieuwing van de per 1 maart 2017 verlopen Cao Huisartsenzorg te komen. In het overleg is gesproken over de duurzame inzetbaarheid van werknemers, de werkdruk, scholing en loonsverhoging, maar ook over de uitkomsten van het onderzoek naar de werkbeleving en functie van triagisten. Met name op het laatste onderwerp waren goede vorderingen gemaakt.

Afgelopen week bleek dat werkgevers- en werknemerspartijen met name op het punt van de gewenste en geboden loonruimte te ver uit elkaar liggen. Deze conclusie heeft geleid tot een opschorting – i.e. een tijdelijke stopzetting – van de onderhandelingen. Beide delegaties hebben uitgesproken dat ze zich de komende tijd onderling en met hun achterbannen zullen beraden.

De BTN heeft in de FNV een goede gesprekspartner gevonden t.a.v. het cao-overleg. Zowel de gezamenlijke bijeenkomst van 8 februari jl. als de gesprekken daaropvolgend hebben ertoe bijgedragen dat de belangen van de triagist worden gehoord en worden meegenomen in het cao-overleg.

Zodra de onderhandelingen worden hervat en de uitkomsten van het overleg bekend worden, brengt de BTN jullie verder op de hoogte.