Hier vindt u het antwoord op veelgestelde vragen, overzichtelijk per categorie gerangschikt. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Arbeidsvoorwaarden

CAO Huisartsenzorg

De meeste huisartsenposten passen de arbeidsvoorwaarden toe zoals is vastgelegd in de cao Huisartsenzorg. Dit is een minimum cao. Dat betekent dat de werkgever mag afwijken van de cao, maar alleen in het voordeel van de werknemer.

Het aantal vakantiedagen of de indeling van de salarissen mag hoger zijn dan is overeengekomen in de cao. Minder vakantiedagen of een lager salaris dan vastgesteld in de cao mag niet.

CAO Huisartsenzorg 2022-2023

Verlof

In de cao is het bijzonder verlof geregeld. Bij bijzonder verlof kunt u denken aan (het bijwonen van) een huwelijk of een begrafenis, een verhuizing, doktersbezoek, examen en het verrichten van activiteiten voor een vakbond.
Andere vormen van verlof worden geregeld in de wet.

Calamiteitenverlof

Bij onder andere onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen of zeer persoonlijke omstandigheden, zoals plotselinge ziekte, ongeval óf calamiteit in persoonlijke huiselijke kring, kan er (in overleg) calamiteitenverlof worden opgenomen. Het gaat om een korte, naar billijkheid te berekenen tijd.
Het verlof kan afhankelijk van de situatie voor verschillende personen en omstandigheden worden verkregen.
Het gaat om verlof met behoud van loon, waarbij de melding vooraf of zo spoedig mogelijk onder opgave van redenen moet worden aangevraagd.

Kortdurend zorgverlof

Als de werknemer de enige is die noodzakelijke verzorging aan de zieke kan geven, kan kortdurend zorgverlof worden opgenomen.
Het gaat om verlof met behoud van loon.
Personen waarvoor kortdurend zorgverlof kan worden aangevraagd:

 • Echtgenoot (m/v)
 • Geregistreerde partner
 • Samenwonende
 • Inwonend kind in familierechtelijke betrekking
 • Inwonend kind van partner
 • Pleegkind wonend op hetzelfde adres
 • Vader of moeder
 • Broers en zussen
 • Grootouders
 • Kleinkinderen
 • Huisgenoten of anderen in de sociale omgeving

Duur van het verlof:
Per 12 maanden, maximaal tweemaal de wekelijkse arbeidsduur. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten. Werknemer kan verzoeken om elke gewenste wijze van opname van het kortdurend zorgverlof. Het hoeft niet aaneengesloten te worden opgenomen.

Aanvraag kortdurend zorgverlof:
Vooraf of zo snel mogelijk overleggen over de omvang, de wijze van opname en duur van het verlof. De werkgever kan het verzoek weigeren op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

Langdurig zorgverlof

Langdurend zorgverlof
Voor verzorging van een persoon die levensbedreigend ziek is en/ of voor de noodzakelijke verzorging van een zieke of hulpbehoevende kan langdurend zorgverlof worden aangevraagd.
Het gaat om verlof zonder behoud van loon.
Personen waarvoor langdurend zorgverlof kan worden aangevraagd:

 • Echtgenoot (m/v)
 • Geregistreerde partner
 • Samenwonende
 • Inwonend kind in familierechtelijke betrekking
 • Inwonend kind van partner
 • Pleegkind wonend op hetzelfde adres
 • Vader of moeder
 • Broers en zussen
 • Grootouders
 • Kleinkinderen
 • Huisgenoten of anderen in de sociale omgeving

Duur van het verlof:
Per twaalf maanden, maximaal zes maal de wekelijkse arbeidsduur. De periode van twaalf maanden gaat in op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten. De werknemer kan verzoeken om elke gewenste wijze van opname van het langdurend zorgverlof. Het hoeft niet aaneengesloten te worden opgenomen.

Aanvraag langdurend zorgverlof:
Het verzoek moet, minstens twee weken voor de ingang van het verlof, schriftelijk worden ingediend. De werkgever kan het verzoek weigeren op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

Adoptie- en pleegzorgverlof

Werknemers die een adoptiekind of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op verlof en een uitkering tijdens het verlof. Zo kunnen ouders en kind aan elkaar wennen. De werknemer heeft recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van het salaris. De uitkering bedraagt maximaal 100% van het dagloon.
Duur van het verlof:
Gedurende periode van 26 weken, ingaande vier weken vóór de dag van adoptie/pleegzorg, maximaal zes aaneengesloten weken verlof. Bij opname van meer dan één kind tegelijk, bestaat slechts voor één kind recht op verlof. Werknemer kan verzoeken om elke gewenste wijze van opname van het adoptieverlof en verlof wegens pleegzorg
(hoeft niet aaneengesloten te worden opgenomen).

Aanvraag van verlof: Indien mogelijk uiterlijk 3 weken voor aanvang verlof onder opgave van de omvang van het verlof.
Bij de melding worden documenten gevoegd waaruit blijkt dat een kind ter adoptie is of zal worden opgenomen.
De werkgever kan dit verzoek alleen weigeren indien er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang.
Bij uw aanvraag laat u uw werkgever weten hoe u uw verlof wilt opnemen. Uw werkgever mag u in principe niet weigeren om het verlof verspreid op te nemen. Dit mag alleen als het bedrijf hierdoor ernstig in de problemen komt.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

In totaal 16 weken verlof: naar keuze van de werkneemster 4-6 weken vóór of 10-12 weken ná de bevalling. Werkneemster heeft de
mogelijkheid om het bevallingsverlof vanaf de 6e week na de bevalling in deeltijd op te nemen over een periode van maximaal 30 weken. Dagen van ziekte ten gevolge van de zwangerschap in de periode dat het recht op zwangerschapsverlof bestaat, maar dat verlof nog niet is ingegaan, worden aangemerkt als dagen van verlof.
Als een kind tijdens het bevallingsverlof vanwege zijn medische toestand in een ziekenhuis is opgenomen, wordt het bevallingsverlof verlengd met het aantal opnamedagen, voor zover hierin niet wordt voorzien door de verlenging
van het bevallingsverlof met het resterende zwangerschapsverlof.
Meerlingenverlof: vanaf 1 april 2016 wordt het zwangerschapsverlof van vrouwen die in verwachting
zijn van een meerling uitgebreid met 4 weken. Dit meerlingen-verlof gaat 8 tot 10 weken voor de vermoedelijke datum van bevalling in.
Aanvraag zwangerschapsverlof:
U vraagt zwangerschapsverlof en bevallingsverlof aan bij uw werkgever. Dit doet u uiterlijk 3 weken voordat uw verlof ingaat. Dat is ten minste 7 weken voor uw uitgerekende bevallingsdatum. Want uw zwangerschapsverlof begint uiterlijk 4 weken voor deze datum.
Bij uw aanvraag geeft u een verklaring van uw arts of verloskundige waarin de uitgerekende bevallingsdatum staat.
Uw werkgever mag het verlof niet weigeren. Krijgt u hierover een meningsverschil met uw werkgever? Dan kunt u contact opnemen met de ondernemingsraad of medezeggenschapsraad van uw organisatie.
De werkneemster ontvangt een uitkering ter hoogte van het salaris met een maximum van 100% van het dagloon.

Nachtdiensten:
De Arbeidstijdenwet (ATW) bepaalt dat je bij zwangerschap in beginsel niet kan worden verplicht tot het draaien van nachtdiensten.
Het is bovendien mogelijk dat de CAO bepaalt dat je, als je hiertegen bezwaar maakt, na de derde maand van je zwangerschap geen consignatie-, bereikbaarheids- of aanwezigheidsdiensten meer opgelegd kunt krijgen.

Ouderschapsverlof

Met ouderschapsverlof werkt u tijdelijk minder om meer tijd te besteden aan een kind tot 8 jaar. Het gaat hierbij om een eigen kind, adoptiekind of een kind op hetzelfde adres dat door de werknemer wordt verzorgd. U heeft recht op 26 keer uw aantal werkuren per week. De afspraken in uw arbeidsovereenkomst over bijvoorbeeld werkzaamheden en aantal werkuren veranderen niet. Het verlof is onbetaald.

Hoe kan ik mijn ouderschapsverlof berekenen?
Uw recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat u per week werkt. Werkt u bijvoorbeeld 24 uur per week, dan heeft u recht op 26 keer 24 uur ouderschapsverlof. U gaat uit van het aantal werkuren per week dat is afgesproken in uw arbeidsovereenkomst.

Werkt u bij verschillende werkgevers?
Dan heeft u bij elke werkgever recht op ouderschapsverlof. Dat verlof hoeft u niet gelijktijdig op te nemen.
Werkt u bijvoorbeeld bij de ene werkgever 5 uur en bij de andere werkgever 20 uur? Dan heeft u bij de ene werkgever 26 x 5 uur recht op verlof en bij de andere werkgever 26 x 20 uur recht op verlof.

Vakantie

Bij een werkweek van 38 uur per week heb je recht op 152 uur wettelijke vakantie en 38 uur bovenwettelijke vakantie-uren per jaar.

Je hebt het recht om maximaal 3 aaneengesloten weken vakantie op te nemen. Dat is 21 kalenderdagen; een kalenderdag vangt aan om 00:00 uur.

De wettelijke vakantie-uren vervallen 6 maanden na het kalenderjaar waarin het recht is ontstaan; de bovenwettelijke vakantie-uren vervallen 5 jaar na het kalenderjaar waarin het recht is ontstaan. Bij een werkweek anders dan 38 uur per week worden de vakantie-uren naar evenredigheid vastgesteld.

Lidmaatschap en overig:

Kosten lidmaatschap

Vanaf 1 januari 2017 zal er jaarlijks contributie worden geheven. De hoogte van deze contributie is voor 2022 vastgesteld op €69,95.
Op grond van de cao Huisartsenzorg, artikel 6.12 heeft u recht op 70% vergoeding van de contributie door uw werkgever, tot een maximum van €125,- per jaar. Dit ongeacht de omvang van uw dienstverband.

Lidmaatschap opzeggen

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk tot uiterlijk 1 november van het jaar daaraan voorafgaand.
Opzegging dient schriftelijk te geschieden via info@triagisten.nl o.v.v. naam, adres en e-mailadres.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens kunt u doorgeven op de Mijn BTN pagina met je persoonlijke inlog óf via info@triagisten.nl

Nuttige documenten mbt triage

Disclaimer

De BTN spant zich ervoor in de inhoud van de beantwoording van de FAQ regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Daarom kunnen aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend.